ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ – ಒಂದು ಅನಗತ್ಯ, ಭೇದ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಾರ್ಯ

ಪ್ಪ್ರಕಟನೆಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ: ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗಂಭೀರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ…

Textbook revision – an unnecessary, divisive, and costly exercise

For Immediate Release. 02.06.2022 We strongly urge the Government of Karnataka to: Revoke the recent revisions to the textbooks, which are regressive in nature, and have been done in an arbitrary manner, without adherence to well-defined curriculum framework and processes. Print and supply the textbooks which have been in use…